Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

1.      Základní ustanovení

2.      Vymezení pojmů

3.      Objednávka a uzavření kupní smlouvy

4.      Uživatelský účet

5.      Platební a dodací podmínky

6.      Doručení

7.      Odstoupení od kupní smlouvy

8.      Odpovědnost prodávajícího za vady

9.      Reklamační řád

10.  Ochrana osobních údajů

11.  Závěrečná ustanovení

 

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost SaNaIr team s.r.o., IČ 03638430, se sídlem Athénská 1528/5 – Praha 10 Hostivař, PSČ 102 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 233551 provozující internetové stránky www.sanair.cz, jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující“).

1.2 Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího, kupujícího a uživatele. Kupující zasláním objednávky a též potvrzením prodávajícímu současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi náležitě seznámil.

1.3 Ustanovení odlišná od obchodních podmínek je možné sjednat pouze v kupní smlouvě. Odlišná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za kupní smlouvu se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služby či jiná smlouva, uzavřena podle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Pokud se kupující s prodávajícím výslovně dohodnou, může být kupní smlouva uzavřena i v jazyce jiném. Obchodní podmínky jsou dostupné na internetových stránkách prodávajícího a v průběhu objednání zboží je umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované zobrazení kupujícímu.

1.5 Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami vymezenými v zákoně č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.6 V případě, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání nebo je právnickou osobou, nevztahuje se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení čl. 6 – Odstoupení od kupní smlouvy.

 

2. Vymezení pojmů

2.1 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit od prodávajícího zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který není spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem je.

2.2 Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.3 Uživatel je každá fyzická nebo právnické osoba, která navštíví internetové stránky prodávajícího. Kupující je rovněž i uživatelem.

2.4 Zboží prodávané prostřednictvím internetových stránek jsou elektronické cigarety, náplně, baterie a případně další příbuzné zboží blíže specifikované na internetových stránkách prodávajícího. Vzhledem k povaze zboží bere uživatel a kupující na vědomí, že nákup v obchodě je umožněn pouze osobám starším 18 let.

 

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1 V případě, že to internetové stránky prodávajícího umožňují, kupující objednává zboží:

·         bez registrace na internetových stránkách prodávajícího, tj. přímo prostřednictvím internetových stránek (vyplněním formuláře či jinak), nebo

·         prostřednictvím e-mailové komunikace s prodávajícím zasláním objednávky na email prodávajícího, nebo

·         prostřednictvím telefonické nebo SMS objednávky.

3.2 Objednávka bez registrace (objednávka učiněná jinak, než z uživatelského účtu) musí obsahovat název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží a osobní údaje kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo a e-mailovou adresu).

3.3 Pokud to internetové stránky prodávajícího umožňují, může kupující na základě jím provedené registrace na internetových stránkách přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

 

4. Uživatelský účet

4.1 Při registraci a objednání zboží (při využití uživatelského účtu i jinak) je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny své údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen bezodkladně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícímu v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a aktuální.

4.2 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, o nichž a o dalších informacích nezbytných k přístupu do uživatelského účtu je prodávající povinen zachovávat mlčenlivost a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit jakékoli využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4.3 Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z příslušné kupní smlouvy a to i včetně těchto obchodních podmínek.

4.4 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího popřípadě nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4.5 Internetové stránky prodávajícího obsahují seznam zboží a informace o něm a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (vč. DPH), cel a dalších poplatků. Uvedené ceny nezahrnují ceny na náklady za dopravu a balné, nebo dodání zboží kupujícímu. Informace o nákladech spojených s balením a dopravou nebo dodáním zboží obsahují internetové stránky prodávajícího čl. 5 těchto obchodních podmínek, přičemž v případě rozporů má přednost cena na internetových stránkách prodávajícího. Tyto ceny platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky (pokud není na internetových stránkách prodávajícího uvedeno jinak).

4.6 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně jiného zboží, než je uveřejněno na internetových stránkách. Stejně tak není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně zboží v jiném barevném provedení a v jiných rozměrech, než je uvedeno na internetových stránkách.

4.7 Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetových stránkách prodávajícího. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud prodávající neuvede výslovně jinak.

4.8 Možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu individuálně s kupujícím za sjednaných podmínek.

4.9 Prezentace zboží umístěné na internetových stránkách prodávajícího je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany prodávajícího (respektive o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takto prezentovaného zboží. Nabídka označená jako „akční“ platí do vyprodání zásob nebo do doby skončení takové nabídky uvedené na internetových stránkách prodávajícího nebo do odvolání nabídky nebo do další aktualizace nabídky. Prodávající poskytuje různé druhy slev. Každá sleva má pravidla pro uplatnění. V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn kupujícím v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu, má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu. Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy či marketingové akce jsou uvedeny buď přímo u slevy či marketingové akce ve formě informací, nebo je u slevy či marketingové akce uveden odkaz na internetových stránkách prodávajícího, kde jsou pravidla slevy či marketingové akce podrobně popsány.

4.10 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář (nebo uvede příslušné informace při telefonické či emailové komunikaci) na internetových stránkách prodávajícího, který obsahuje zejména informace o:

·         objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku, uvede jeho počet případně označení zboží podle položek v prezentaci/katalogu prodávajícího, jeho velikost a barvu; pokud kupující barvu nezvolí, vyhrazuje si prodávající právo určit barevnou variantu sám na základě momentální dostupnosti),

·         způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží včetně dodací adresy,

·         identifikační a kontaktní údaje kupujícího, včetně fakturačních údajů (pokud je vyžadováno);

·         informace o nákladech spojených s balením, dopravou nebo dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.11 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit nákup a objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce nebo v jeho uživatelském účtu (v případě rozporů má přednost adresa v objednávce; dále jen „elektronická adresa kupujícího“), přičemž platí, že pokud není uvedeno v potvrzení jinak, toto potvrzení není samo o sobě přijetím (akceptací) objednávky ve smyslu odst. 4.12 těchto obchodních podmínek, tedy není uzavřením kupní smlouvy.

4.12 Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky nebo ověření totožnosti kupujícího (např. písemně, faxem či telefonicky). Není-li objednávka nebo totožnost osoby kupujícího kupujícím na výzvu prodávajícího potvrzena respektive ověřena, považuje se objednávka za neplatnou a kupní smlouva nevznikne. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména neúplnosti nebo nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží, je prodávající oprávněn k objednávce nepřihlížet. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je prodávající oprávněn odmítnout (respektive k ní nepřihlížet) nebo vrátit k doplnění a poskytnout k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

4.13 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí objednávky“), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží kupujícímu, dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky dle odst. 4.10 těchto obchodních podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

4.14 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu a to zejména s osobami, které dříve porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

4.15 Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.16 Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

4.17 V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží na internetových stránkách prodávajícího nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle odst. 4.12 těchto obchodních podmínek.

4.18 Jestliže cena uvedená na internetových stránkách prodávajícího, nebo v průběhu objednávání již není aktuální, prodávající upozorní kupujícího. Pokud kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

4.19 Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené prodávajícím dle odst. 4.12 těchto obchodních podmínek telefonicky, nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, respektive emailové adrese prodávajícího. Všechny objednávky přijaté prodávajícím dle odst. 4.12 těchto obchodních podmínek jsou závazné. I závaznou objednávku lze po předchozí domluvě s prodávajícím zrušit. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí a bude vyexpedována, může být po kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky.

 

5. Platební a dodací podmínky

5.1 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balným a dodáním zboží, jejichž výše je uvedena na internetových stránkách prodávajícího a bude zahrnuta v celkové objednávce. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady spojené s dodáním zboží.

5.2 Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu způsoby uvedených na internetových stránkách prodávajícího:

·         platba na dobírku – při zaslání zboží na dobírku prostřednictvím dovozce,

·         platba v hotovosti – při osobním převzetí zboží,

·         platba platební kartou – prostřednictvím on-line platebního terminálu,

·         bankovním převodem v rámci České republiky – zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky platbou na náš účet u Fio banky, a.s. Czech Republic č.: 2201107196/2010. Po dokončení objednávky Vám zobrazíme podklady pro provedení platby (číslo účtu, částku a variabilní symbol - číslo vaší objednávky). Zboží Vám bude expedováno po připsání platby na náš účet.

·         bankovním převodem v rámci Slovenské republiky a jiných států – zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky platbou na náš účet u Fio banky, a.s. Czech Republic č.: 2101188160/2010. IBAN: CZ34 2010 0000 0021 0118 8160. BIC: FIOBCZPPXXX. Po dokončení objednávky Vám zobrazíme podklady pro provedení platby (číslo účtu, částku a variabilní symbol - číslo vaší objednávky). Zboží Vám bude expedováno po připsání platby na náš účet.

5.3 Případné další platby kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky.

5.4 Způsob platby uvede kupující v objednávce, kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby.

5.5 Platba zboží je možná v českých korunách (Kč) nebo v eurech (EUR), ceny jsou přepočítány dle skutečného kurzu ČNB.  

5.6 V případě platby v hotovosti nebo v platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Při nedodržení doby splatnosti si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

5.7 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby – číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.8 Dle stanovených obecně závazných právních předpisů, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.9 Zboží, které je skladem, prodávající v případě platby na dobírku nebo při osobním převzetí zboží expeduje zpravidla nejpozději následující pracovní den od přijetí objednávky. Při platbě převodem na účet prodávající zboží skladem expeduje zpravidla tentýž den kdy je připsaná příslušná částka na účet. Částečné dodání objednaného zboží je přípustné za předpokladu, že nebyl dohodnutý opak.

5.10 Zboží, které není skladem, prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je kupující předem informován. V případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do České republiky, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá kupující vyrovnány veškeré závazky vůči prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky, má prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy. O odstoupení od kupní smlouvy bude kupujícího neprodleně informovat. V případě, že kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícímu nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 3 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí), a to do 5 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

5.11 Způsoby dodání zboží jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího. Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen kupujícímu v objednávce a potvrzen prodávajícím v přijetí objednávky.

5.12 Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího, budou uvedeny v objednávce kupujícího a v přijetí objednávky ze strany prodávajícího.

5.13 Pokud není na internetových stránkách prodávajícího uvedeno jinak:

•               při osobním odběru na jedné z poboček prodávajícího jsou náklady na dodání zdarma,

•               při nákupu nad 500 Kč (případně odpovídající částku v EUR při pevném kurzu 27 Kč/1 EUR) poskytuje prodávající dopravu v rámci České republiky zdarma,

•               při nákupu nad 50 EUR poskytuje prodávající dopravu v rámci Slovenské republiky zdarma,

•               při platbě zboží na dobírku je účtován poplatek 36 Kč.

5.14 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, nebo jiným než sjednaným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

5.15 Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího, ani za odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.

5.16 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla, když je zboží pro něj připraveno k převzetí).

 

6. Doručení

6.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.

6.2 Zpráva je doručena:

•               v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

•               v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

•               v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

•               v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, která byla spotřebiteli předána v uzavřeném obalu, ale spotřebitel zboží z obalu vyňal, tudíž z hygienických důvodů jej není možné vrátit, nebo o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

7.2 Nejedná-li se o případ uvedený v předešlém odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě dle předcházející věty, a to na adresu popřípadě na email prodávajícího.

7.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 7.2 těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na adresu prodávajícího. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu.

7.4 Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu kupujícího.

7.5 Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím dle odst. 7.3 těchto obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

7.6 Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, nebo způsobem, jaký kupující požadoval, přičemž ale vždy i zasláním na jím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 10 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí), s čímž kupující tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.7 Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7.8 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

7.9 Při zaslání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží.

7.10 Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího hradí kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží na kupní cenu a náklady na dodání zboží, které mají být kupujícímu vráceny.

7.11 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).

7.12 Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

 

8. Odpovědnost prodávajícího za vady

8.1 Právo kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

8.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

•               má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

•               zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

•               zboží odpovídá jakosti, nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

•               je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

•               zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3 Ustanovení uvedená v předcházejícím odstavci obchodních podmínek a záruka za jakost se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4 Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.5 Práva z vadného plnění včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

9. Reklamační řád

9.1 Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.2 U veškerého zboží prodávaného prodávajícím kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá prodávající kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím.

9.3 V případě, že se v průběhu záruční doby (poskytnutí záruky za jakost), nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

9.4 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

9.5 Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodávajícího.

9.6 Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Opotřebením způsobeným běžným užíváním se rozumí i snížení kapacity baterií. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

9.7 Nárok a uplatnění odpovědnosti ze záruky zanikají také v těchto případech:

•               porušením ochranných či záručních pečetí, čárových kódů a nálepek, pokud na výrobku jsou,

•               mechanickým poškozením zboží,

•               elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),

•               neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.

9.8 Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

1)      Informovat prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně,

2)      Pokud to internetové stránky prodávajícího umožňují, může kupující pro oznámení reklamace využít reklamační protokol, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty, nebo je k dispozici ke stažení na internetových stránkách prodávajícího,

3)      Doručení reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá) na adresu prodávajícího nebo adresu místa podnikání prodávajícího (nebo osoby určené k opravě). Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit doklad o zakoupení zboží, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží u prodávajícího s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

9.9 Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

 

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů, tj. jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu (pokud tuto možnost označí, nebo pokud její označení není možné, tak ji výslovně nevyloučí). Souhlas nebo jeho odepření se zpracováním osobních údajů nejsou podmínkou, která by znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.3 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

10.4 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží kupujícímu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

10.5 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.6 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.7 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

•               požádat prodávajícího, nebo zpracovatele o vysvětlení,

•               požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav; nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů; tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

10.8 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.9 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Kupující dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího. Souhlasy dle obou předcházejících vět může kupující kdykoli odvolat.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Pokud vztah související s užitím internetové stránky prodávajícího, nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.

11.2 V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými na internetových stránkách prodávajícího. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z internetových stránek prodávajícího.

11.3 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetových stránek prodávajícího, nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a kupující nesmí při využívání internetové stránky prodávajícího používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít internetové stránky prodávajícího, nebo další součásti tvořící internetové stránky prodávajícího a užívat internetové stránky prodávajícího, nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky nebo při jejím podání a vyřizování budou zjišťovány a opravovány na základě e-mailové, nebo telefonické komunikace.

11.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný Živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím své výše uvedené e-mailové adresy, případně se může kupující obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

11.5 Obsah internetových stránek prodávajícího včetně materiálů (textů, fotografií, obrázků, log a dalších),  souvisejících tištěných médiích (propagačních letáků, inzercí atd.) a programového vybavení internetového obchodu prodávajícího a těchto obchodních podmínek je chráněn autorským právem prodávajícího a mohou být chráněny dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být kupujícím a uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně, nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na internetových stránkách prodávajícího. Při nerespektování tohoto zákazu bude prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

11.6 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.7 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne prodávající kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním e-mailem)

11.8 Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností (ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

11.9 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

11.10 V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne prodávající kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

 

Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01. 11. 2016